Nang Yai, Wat Khanon 2024

Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi 2024 เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่ ๑๗ “ศรัทธา..ศิลป์ แผ่นดินหนังใหญ่ .. ร่วมใจสู่มรดกโลก” การแสดงหนังใหญ่ติดตัวโขน ตอน ยกรบ ขาดเศียรขาดกรเป็นการแสดงร่วมกันระหว่าง การเชิดหนังใหญ่ วัดขนอน-วัดบ้านดอน และ การแสดงโขน (ศิษย์ศิลปากร) วัขนอนหนังใหญ่ ราชบุรี

Nang Yai, Wat Kanon

Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน หนังใหญ่ไฟกะลา “จองถนน” โดยวัดขนอนจัดสร้างหนังใหญ่ตัวใหม่ “หนุมานรบกับนิลพัท ๘ กร” ใหญ่ที่สุดอีกครั้งเพื่อร่วมแสดงครั้งนี้ กับการแสดงโขน (ศิษย์ศิลปากร) ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi

Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi การแสดงหนังใหญ่ไฟกะลา กับการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พรหมมาศ” (หนุมานหักคอช้างเอราวัณ) วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่ ๑๓ “ชมหนังใหญ่ แต่งไทย ไปตลาดด่านขนอน”