Siwamokkhaphiman Hall

Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Last Light of 2022

Last Light of 2022, Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram view from Maha Chetsadabodin Pavilion แสงสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถ่ายจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

Wat Na Phra Meru Rachikaram

Wat Na Phra Meru Rachikaram (Wat Phra Merurachikaram) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม (วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร)

Wat Stuhlt 215th Anniversary, 28 12 2022

Wat Stuhlt 215th Anniversary, 28 12 2022 ละครรำเรื่อง ไพจิตราสูร งานสมโภชวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ๒๑๕ ปี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok รายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ ครั้งที่ ๒ “นาฏกรรมสุขศรี สุนทรีย์พรปีใหม่” โดยแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สุครีพสุริโยโอรส ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ More photos: https://aeydotme.smugmug.com/Performance/651225Khon-at-the-National-Museum/

The Virgin Mary

The Virgin Mary & Latin Words in the Assumption Cathedral พระนางมารีย์พรหมจารีย์ และภาษาลาตินในอาสนวิหารอัสสัมชัญ ASSUMPTA EST MARIA IN CAELUM The Assumption of Mary Into Heaven การรับเกียรติยกขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระนางมารี AVE MARIA Hail Mary วันทา มารีย์ GRATIA PLENA Full of Grace ...

Day to Night Thailand

Day to Night Thailand ชุดภาพมรดกสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามในกรุงเทพมหานคร ที่ผมใช้เวลาสะสมกว่า ๓ ปี จำนวน ๑๔ ภาพ วัดสำคัญในพุทธศาสนา ๘ แห่ง พระบรมมหาราชวัง และ ๑ สถานที่สำคัญ เลือกถ่ายในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพแนวสถาปัตยกรรม นำมาเรียงต่อกันเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแสงยามเย็น จนเห็นอาคารที่เรืองรองจากไฟที่ประดับประดาตัดกับสีท้องฟ้าสีนำ้เงินเข้มตอนพลบค่ำ Day to Night Thailand | Calendar 2023 | A Photo Gallery of the Heritage ...

Wat Bowon Sathan Sutthawat

Wat Bowon Sathan Sutthawat พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) พื้นที่ภายในพระอุโบสถส่วนนี้อยู่ลึกเข้ามาในอาคารมาก ปกติไม่มีแสงธรรมชาติส่องถึง แสงและเงานี้เกิดจากแดดช่วงเช้าที่สะท้อนจากพื้นหินอ่อนสีขาวด้านทิศตะวันออกด้านนอก สภาพแสงแบบนี้มีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น

Viradha

Viradha’s Mask สาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)

Wat Suan Mokkh Phalaram

Phra Ubosot, Wat Suan Mokkh Phalaram | Architect: Arsomsilp Community and Environment Architectพระอุโบสถ เขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม