The Important Buddha Statues

The Important Buddha Statues in the National Museum Bangkok นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร)

Khon, Ramayana, Sala Chalermkrung

Khon, Ramayana, Sala Chalermkrung Royal Theatre กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงโขน ตามแนวทางบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องรามเกียรติ์ ตอนจองถนน ผลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขานาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย นางนฤมล ล้อมทอง

Phra Buddha Chinnarat, Wat Benchamabophit

Phra Buddha Chinnarat (replica), Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (The Marble Temple) พระพุทธชินราช (จำลอง) พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร