Phra Tamnak Petr, Wat Bowonniwet

Phra Tamnak Petr, Wat Bowonniwet ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ากับรายละเอียดแบบไทย มีรูปแบบทางเดิน และทิวเสามีหลังคาคลุมเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖