Banditpatanasilp Institute of Fine Arts 2023

Banditpatanasilp Institute of Fine Arts แสงอาทิตย์ ส่วนหนึ่งจากการแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงละครขนาดเล็ก อาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลปบัณทิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร ศาลายา นครปฐม