Khon, Ramayana, Sala Chalermkrung

Khon, Ramayana, Sala Chalermkrung Royal Theatre กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงโขน ตามแนวทางบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องรามเกียรติ์ ตอนจองถนน ผลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขานาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย นางนฤมล ล้อมทอง