Phra Vihara, Wat Maha Pruettharam

The Insignia of King Rama V, Phra Vihara, Wat Maha Pruettharam พระราชลัญจกรของในหลวงรัชกาลที่ ๕ ที่หน้าบันพระวิหาร วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

Wat Maha Pruettharam

Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย และจิตรกรรมฝาผนังที่ พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม จิตรกรรมฝาผนังที่นี่แตกต่างจากวัดอื่นตรงที่เขียนเรื่อง “ธุดงควัตร ๑๓” และการไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา แทนการเขียนเรื่องทศชาติชาดกหรือพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ของวัดอื่น โดยนำเอาศิลปะทางตะวันตกมา นำเอาวิธีการเขียนภาพแบบ ๓ มิติ ตามวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการเขียนภาพทิวทัศน์ มีการจัดองค์ประกอบภาพให้มีความลึก เหมือนจริงตามธรรมชาติ และรูปแบบสถาปัตยกรรมในภาพก็มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วย More photos: https://www.aeyphoto.com/Buddhist-Temples/Wat-Maha-PruettharamInformation from: http://www.bangkok.go.th/bangrak/page/sub/2942/วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร-Wat-Maha-Pruettharam

Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

The East Pediment of Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร พระมงกุฎ (หมายถึง เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือรัชกาลที่ ๔) วางอยู่บนพานสองชั้นในบุษบก อยู่บนช้างสามเศียร