Special Exhibition on the Occasion of the Thai Heritage Conservation Day 2024

Special Exhibition on the Occasion of the Thai Heritage Conservation Day 2024 นิทรรศการพิเศษ ”เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม“ นำเสนอสุดยอดเอกสารสำคัญในความดูแลของกรมศิลปากรฉบับจริง ๔๑ ชุด กว่า ๒๐๐ รายการ ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา