Twilight at Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit พระวิหารทิศ พระวิหาร พระเจดีย์ และศาลาราย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร มีพระนามว่า พระพุทธประทีปวโรทัย เบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจําลอง พระนามพระพุทธอังคีรศน้อย และมีการถวายสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธรูปทั้งสององค์เป็นฉัตรที่เคย กางกั้นพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงยกฉัตร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ พระพุทธประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวที่มีลายกลีบบัวและเกสรบัว หน้าตักกว้าง ๓๑ นิ้ว คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่หลวงประจงราชกิจ (ทัพ พุ่มพวงเพชร) และ ...