Indonesia Ramayana

Indonesia Ramayana, Ayutthaya Khon Festival 2023 ตัวละครจากการแสดงงรามายณะ ของประเทศอินโดนิเซีย เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ ๔ : รามายณะนานาชาติ