Garuda Holding Siamese Bugle

Garuda Holding Siamese Bugle in Art Deco Style at the Grand Postal Building, Bang Rak design by Silpa Bhirasri ครุฑยุดแตรงอน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR ...

Grand Postal Office

งานประติมากรรมที่สร้างขึ้นตามภาพตราไปรษณียากร ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ (ชุด ๓) ชนิดราคา ๑ อัฐ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ก่อกำเนิดกิจการไปรษณีย์ไทย อาคารไปรษณีย์กลาง Grand Postal Office. ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการงานประติมากรรมในอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก