Buddha Sheltered by Naga Hood

The Statue of Buddha Sheltered by Naga Hood, Wat Benchamabophit วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ทดลองใช้ Nikon Zfc และ Godox AD200 flash

Indonesia Ramayana

Indonesia Ramayana, Ayutthaya Khon Festival 2023 ตัวละครจากการแสดงงรามายณะ ของประเทศอินโดนิเซีย เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ ๔ : รามายณะนานาชาติ ทดลองใช้ Nikon Zfc และ Godox AD200 flash