Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram

ช่วงเวลาที่นิยมจะถ่ายภาพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย คือ เย็นจนถึงค่ำ ที่แสงแดดและทำมุมเฉียงลงมากๆ ไปจนถึงค่ำ เปิดไฟอาคาร

Loha Prasat, Wat Ratchanatdaram โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร มี ๓ ชั้น ๓๗ ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ