Thai Performance

ครูดาว ครูเต๋อ ครูทูล ครูโน และลูกศิษย์ที่น่ารัก นาฏศิลป์ไทย by ครูดาว และชมรมโขนละครวัดมหาธาตุนาฏยศิลปไทย วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)