Khon at Wat Rachathiwat

Khon, Wat Rachathiwat การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เล่ห์รักยักขินี เนื่องในการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฏวิทยมหาราช (ร.๔) ในโอกาส ๒๐๐ ปี นับแต่ทรงพระผนวช ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๗ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ การรักษามรดกทางวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร