Wat Leng Noei Yi (Wat Mangkon Kamalawat)

Gautama Buddha, Amitābha and Bhaisajyaguru, Wat Leng Noei Yi (Wat Mangkon Kamalawat), Yaowarat (China Town of Bangkok) พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุ ทั้งหมด 3 องค์ หรือ ซำป้อหุกโจ้ว พร้อมพระอรหันต์อีก ๑๘ องค์ หรือที่เรียกว่า จับโป๊ยหล่อหั่ง ในพระอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) (Nikon D700 + ...