Mother of Pearl Inlay Door, Wat Ratchabophit

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Doors of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit งานประดับมุกประดับลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่งจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๕ ตระกูล เรียงจากบนลงล่าง ได้แก่ นพรัตนราชวราภรณ์ มหาจักรีบรมวงศ์ ปฐมจุลจอมเกล้า มหาวราภรณ์ และมหาสุราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละอันประกอบด้วยสายสะพาย ดวงตรา ดาราและสิ่งที่พิเศษคือ มีสายสร้อยสังวาลย์วางทาบลงบนสายสะพาย เฉพาะบานประตูพระอุโบสถด้านหน้า เหนือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ มีภาพพรหมจตุรพักตร์ และมีภาพเรียงเป็นคู่ๆใต้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับดังนี้ ภาพเทพนม ...

Mother of Pearl Inlay Windows

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม