The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Grand Palace

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Grand Palace พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมมหาราชวัง Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 155mm | ISO 200 | f/11 | 1.3sec | Lightroom Classic

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | สถาปนิก: คุณก่อเกียรติ ทองผุด Nikon D850 | 24mm f/3.5 | ISO 64 | f/13 | 4sec | Lightroom Classic

Garuda Holding Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Garuda Holding Nagas, the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej ครุฑยุดนาค พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Nikon D800 | 200-500mm f/5.6 at 300mm | ISO 160 | f/8 | 1/800ec | Lightroom Classic