The Insignia of Chakri Dynasty

The Insignia of Chakri Dynasty in Rattanakosin Era, the Kingdom of Thailand, the ornaments in architecture of Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace จักรและตรีเป็นเครื่องอาวุธประจําองค์ของพระนารายณ์ ซึ่งนํามาเป็นเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง