Phra Serm, Wat Pathum Wanaram

Phra Serm, Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram พระเสิมหรือพระเสริม มีขนาดหน้าตัก ๒ ศอก ๑ นิ้ว เดิมเป็นพระพุทธปฏิมาที่สําคัญองค์หนึ่งของเมืองเวียงจันท์ ตามประวัติกล่าวว่า พระธิดา ๓ องค์ ของกษัตริย์ล้านช้างสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์คือ พระสุก พระเสิม (พระเสริม) และพระใส พระสายน์ ครั้นเมื่อคราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ นครเวียงจันท์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งทรงเป็นจอมทัพในคราวนั้นโปรดให้อัญเชิญพระเสริมมาประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย แขวงเมืองหนองคาย ซึ่งตั้งขึ้นแทนเมืองเวียงจันท์ ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสในพระบวรราชวัง (วังหน้า) ยังไม่มีพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถ จึงโปรดฯให้สืบหาพระพุทธปฏิมาโบราณ เมื่อทรงทราบว่าพระเสริมประดิษฐานอยู่ ...