Phra Buddha Nimit Wichit Mara

Phra Buddha Nimit Wichit Mara, Wat Phra Merurachikaram (Wat Na Phra Meru), Ayutthaya พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระอุโบสถ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร (วัดหน้าพระเมรุ)