Mother of Pearl Inlay Door, National Museum Bangkok

Mother of Pearl Inlay Door, Phrommethada Hall (Lower Floor), Phra Wiman, National Museum Bangkok บานประตูประดับมุก พระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันจัดแสดงมุขหน้าพระที่นั่งพรหมเมศธาดา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบานประตูประดับมุกนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถวายไว้ที่วัดบรมพุทธาราม พระนครศรีอยุธยา ต่อมาพระธรรมราชา (คุ้ม) วัดศาลาปูน ได้นำมาประดับพระอุโบสถวัดศาลาปูน ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาวัดเบญจมบพิตร พระธรรมราชานุวัตร (อาจ) วัดศาลาปูน ขณะเป็นพระญาณไตรโลกย์ ได้นำขึ้นถวายเพื่อประดับวัดเบญจมบพิตร แต่การไม่ได้เป็นดังนั้น ...

Mother of Pearl Inlay Door, Wat Ratchabophit

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Doors of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit งานประดับมุกประดับลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่งจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๕ ตระกูล เรียงจากบนลงล่าง ได้แก่ นพรัตนราชวราภรณ์ มหาจักรีบรมวงศ์ ปฐมจุลจอมเกล้า มหาวราภรณ์ และมหาสุราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละอันประกอบด้วยสายสะพาย ดวงตรา ดาราและสิ่งที่พิเศษคือ มีสายสร้อยสังวาลย์วางทาบลงบนสายสะพาย เฉพาะบานประตูพระอุโบสถด้านหน้า เหนือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ มีภาพพรหมจตุรพักตร์ และมีภาพเรียงเป็นคู่ๆใต้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับดังนี้ ภาพเทพนม ...

Mother of Pearl Inlay Windows

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Windows of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit บานหน้าต่างด้านนอก ลายรดน้ำประดับมุก ตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่ง ๕ ดวง พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม