The Padiment of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

The Padiment of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit, Carved with Seven Elephants Carrying a Crown (the Insignia of the King Rama V) with Singha and Kojasingh พระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๕ เป็นรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) บนพานรองรับด้วยช้างเจ็ดเชือก สองข้างเป็นฉัตรเจ็ดชั้น มีราชสีห์และคชสีห์ประคองซ้ายขวา ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลวเต็มพื้นที่ หน้าบันหลัก พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ความหมายของช้าง ๗ ช้าง หมายถึงช้างเผือกที่มีปรากฏในแผ่นดินรัชกาลที่ ๕

Information from: หนังสือนำชม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร