Mural Painting, Wat Ratchapradit

Mural Painting, Wat Ratchapradit จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน เขียนขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้งโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดราชประดิษฐ์ฯ ผนังด้านสกัดหน้าพระประธานเป็นจิตรกรรม “ภาพสุริยุปราคา” เป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สําคัญในปลายรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักดาราศาสตร์ ทรงสามารถคํานวณและประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นมองเห็นชัดเจนในประเทศไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่ตําบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ และหลังจากพระองค์เสด็จกลับจากหว้ากอ ก็ประชวรเพราะได้รับ เชื้อไข้มาเลเรียจากตําบลหว้ากอ ประชวรได้เพียง ๑๔ วันก็สวรรคต