Centrepiece Curtain, Main Auditorium of the Thailand Cultural Centre

Centrepiece Curtain, Main Auditorium of the Thailand Cultural Centre designed by Chakrabhand Posayakrit ม่านใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ออกแบบโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต (Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

พระพุทธเจ้า และเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ซึ่งจะปรากฏได้ไม่บ่อยนัก โดยภาพนี้เป็นการเล่าเรื่องตำนานของเพลงหน้าพาทย์ “สาธุการ” ครับ ซึ่งถือเป็นเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกของการโหมโรง และการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธีต่างๆ กล่าวง่ายๆคือ เป็นเพลงแรกที่บรรเลงเพื่อเริ่มพิธีอันเป็นมงคลนั่นเอง ตามตำนานเล่าว่า ในครั้งหนึ่งบรรดาเทพเทวดาต่างๆ บนชั้นฟ้า ได้พากันเข้าเฝ้าฟังธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บนสวรรค์ เมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา จนทำให้เทวดาต่างๆ ไม่ไปเข้าเฝ้าพระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด เมื่อถึงเวลาพระองค์ทรงสงสัยว่าทำไมในเทวสภาจึงมีเทพเทวดาอยู่เพียงไม่กี่องค์ เมื่อทราบความว่าเทวดาต่างๆ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระศิวะจึงเสด็จไปยังที่ประทับของพระพุทธเจ้า เพราะอยากรู้ว่าเหตุใดจึงมีผู้ไปฟังเทศนาแทนที่จะมาเข้าเฝ้าตน เมื่อไปถึงพระองค์ทรงท้าทายพระพุทธเจ้าว่ามีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่กว่าตนจริงหรือเปล่า โดยท้าว่าให้ต่างฝ่ายต่างหายตัวไปและให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ไปซ่อนนั้นอยู่ ณ แห่งหนใด โดยพระศิวะเป็นผู้ไปซ่อนก่อน แต่ไม่ว่าพระศิวะจะไปซ่อน ณ ที่ใด พระพุทธเจ้าสามารถชี้ให้เห็นว่าพระศิวะนั้นประทับซ่อนอยู่ ณ จุดใดได้ในทุกครั้ง เมื่อถึงคราวที่พระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายไปซ่อนบ้าง พระศิวะกลับไม่สามารถชี้ได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ ณ แห่งใด จึงทำให้พระศิวะยอมรับความพ่ายแพ้ และทูลเสด็จให้พระพุทธเจ้าปรากฎพระองค์ แต่พระพุทธเจ้าได้ปรากฏองค์อยู่เหนือเศียรของพระศิวะ (ดังภาพที่ปรากฏบนผ้าม่าน) พระศิวะอัญเชิญพระองค์เสด็จลงมาอย่างไรก็ไม่เป็นผล พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้พระศิวะ บรรเลงเพลงเพื่อเป็นการอัญเชิญพระองค์ลงมา พระศิวะได้มีบัญชาให้เหล่าเทพดุริยางค์ต่างๆ บรรเลงเพลงอันมีชื่อว่า “สาธุการ” เพื่ออัญเชิญพระพุทธเจ้า (ในภาพจะเห็นเหล่าเทพดุริยางค์บรรเลงดนตรีอยู่) 

Information: https://pantip.com/topic/37643345