Phra Sambuddha Somanas Wattanavadi Natbophit, Wat Somanas

Phra Sambuddha Somanas Wattanavadi Natbophit, Phra Vihara, Wat Somanas พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว (๑๓๒ เซนติเมตร) ประดิษฐานอยู่ในบุษบก และพระพุทธรูปพระอัครสาวกทั้ง ๒ รูปขนาดใหญ่ นั่งประนมมือซ้าย – ขวา หน้าพระประธาน ทั้งพระประธานและพระอัครสาวกเป็นของหลวง อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED ...