Sala Karnparien, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) (Interior)

Sala Karnparien, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) พระพุทธศาสดา มหากรุณาทิคุณ สุนธรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

Reclining Buddha, Wat Pho

Reclining Buddha, Phra Vihara, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon or the Temple of the Reclining Buddha) พระพุทธไสยาสน์ พระวิหาร วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยรัตนโกสินทร์ องค์พระ ยาว ๔๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม องค์พระอยู่ในอิริยาบถสีหไสยา คือนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระวรกาย พระกัจฉะ ...

Standing Buddha, Wat Pho

Standing Buddha, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Phra Ubosot, Wat Pho

Phra Ubosot, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระอุโบสถ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)

Phra Mondop, Wat Pho

Phra Mondop, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร)