Phra Sai, Wat Pathum Wanaram

Phra Sai, Phra Ubosot, Wat Pathum Wanaram พระสายน์ (พระใส) ในพระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ประดิษฐานบนฐานชุกชีเบื้องหลังเป็นซุ้มประดับกระจกสี ตอนบนแกะสลักและประดับลายปูนปั้นรูปดอกพุดตานผูกกระหวัดเป็นช่อคล้าย ปลายกรอบปั้นเป็นรูปพญานาค ๗ เศียร ที่แผ่นไม้ด้านหลังซุ้มเขียนอักษรขอมสีทองภาษามคธ บนพื้นสีแดงชาด เป็นพระคาถาตํานานพระสายน์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ รูปแบบศิลปกรรม ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๑ นิ้ว หล่อด้วยสําริด ลักษณะพระพักตร์คล้ายรูปสี่เหลี่ยม เม็ดพระศกเรียวแหลม ขมวดม้วนวนเป็นก้นหอยทั่วพระเศียรต่อเนื่องขึ้นไปถึงอุษณีษะหรือเกตุมาลา รัศมีเบื้องบนคล้ายรูปเปลวเพลิง เดิมคงมีการประดับด้วยอัญมณี พระกรรณทั้ง ...