Garuda Holding Siamese Bugle

Garuda Holding Siamese Bugle in Art Deco Style at the Grand Postal Building, Bang Rak ครุฑยุดแตรงอน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Grand Postal Office

งานประติมากรรมที่สร้างขึ้นตามภาพตราไปรษณียากร ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ (ชุด ๓) ชนิดราคา ๑ อัฐ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ก่อกำเนิดกิจการไปรษณีย์ไทย อาคารไปรษณีย์กลาง Grand Postal Office. ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการงานประติมากรรมในอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/ATTRACTIONS/Grand-Postal-Office