Dusit Maha Prasat Throne Hall

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐) ถอดแบบมาจากพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา เป็นพระที่นั่งทรงจตุรมุข มุขด้านทิศเหนือมีมุขเด็จยื่นออกมา หลังคาลดหลั่น ๔ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบนาคเบือน คันทวยรองรับปราสาทเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุดนาค หน้าบันรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่แผงรอคอสองเจาะช่องหน้าต่างเล็กๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น