Deity, the Royal Crematorium

ประติมากรรมรูปเทวดานั่ง ทรงศิราภรณ์มงกุฏยอดชัย พระเนตรมองลงเบื้องล่างอัญเชิญพุ่ม  Deity, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej