Adornment of Khon Exhibition

นิทรรศการ วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน (Adornment of Khon Exhibition) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ฤาษวีาลมีกิ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านวรรณกรรม ฤาษีวาลมีกิ (Valmiki) มีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธกาล (หรือประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีก่อนคริสตกาล) เป็นผู้รจนาเรื่องรามายาณะ โดยแต่งเป็นโศลกภาษาสันสกฤต จำนวน ๒๔,๐๐๐ โศลก โดยแบ่งเป็น ๗ ภาค (กาณฑ์ หรือกัณฑ์) ซึ่งมหากาพย์รามายณะนี้เองที่เป็นวรรณกรรมต้นเค้าบางส่วนของเรื่องรามเกียรติ์ของไทย หัวโขนนี้ สมมุติสร้างขึ้นให้เป็นฤาษีหนุ่มหน้าสีม่วงแทนสีกายของพระนารายณ์ เพราะในเรื่องรามายณะและเรื่องรามเกียรติ์นั้น พระรามคืออวตารของพระนารายณ์ | ผู้สร้าง: นิรันดร์ ยังเขียวสด

ข้อมูลจาก QR code ในนิทรรศการ
More photos: https://www.aeyphoto.com/People-Event-Lifestyle/Khon-Exhibition/Adornment-of-Khon-Exhibition/