Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร มีพระนามว่า พระพุทธประทีปวโรทัย เบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจําลอง พระนามพระพุทธอังคีรศน้อย และมีการถวายสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธรูปทั้งสององค์เป็นฉัตรที่เคย กางกั้นพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงยกฉัตร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐

พระพุทธประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวที่มีลายกลีบบัวและเกสรบัว หน้าตักกว้าง ๓๑ นิ้ว คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่หลวงประจงราชกิจ (ทัพ พุ่มพวงเพชร) และ นางคําฟอง ประจงราชกิจ ผู้เป็นบิดามารดา มีพิธีฉลองพระเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่วนพระพุทธอังคีรศน้อย เป็นพระพุทธรูปที่จําลองแบบ มาจากพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือมีขนาดหน้าตัก ๑๘ นิ้ว พันเอกพระยา ศรีสุรสงคราม (เปลื้อง ดิสกะโยธิน) และคณะ สร้างถวายพระอาราม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Information from: หนังสือนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๕๖๓