Narayana, Scene of the Churning of the Milk Ocean

Narayana (Narai or Vishnu), Scene of the Churning of the Milk Ocean, Suvarnabhumi International Airport พระนารายณ์ (พระวิษณุ) เทวตํานานกวนเกษียรสมุทร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” อธิบายประติมากรรมเทวตํานานการกวนเกษียรสมุทร ที่สนามบินสุวรรณภูมิไว้ เลยค้นรูปเก่าๆที่ผมเคยถ่ายไว้มาโพส องค์ประกอบที่สําคัญ คือ รูปพระนารายณ์ยืนประทับบนมันทรคีรี มีกูรมาวตาร (พระนารายณ์อวตาร) เป็นเต่าหนุนใต้ภูเขา ด้านซ้ายเหล่าอสูรยืนท่าออกแรงกําลังฉุดชักนาคด้านเศียรของพญาวาสุกรี ส่วนเทวดาชักด้านหาง ยืนหันหน้าเข้าตรงกลาง จํานวนอสูร มี ๙ ตน จํานวนเทวดามี ๙ องค์ หมายถึงงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙

More photos: https://www.aeyphoto.com/Modern-Bangkok/Suvarnabhumi-International-Airport/